Úvod

Novela Živnostenského zákona (provedenou zákonem č. 274/2008 Sb), v návaznosti na další související předpisy (vyhláška MV 16/2009 Sb.), upravuje podmínky pro získání živnostenského oprávnění a provozováníkoncesovaných živností “Ostraha majetku a osob” – zákon ukládá povinnost prokazovat bezúhonnost a odbornou způsobilost podnikatelů i kvalifikaci jejich zaměstnanců. Společnosti Naxxguard s.r.o. na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, byla podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona dne 20.2.2015 udělena autorizace profesní kvalifikace STRÁŽNÝ. Na základě této autorizace je Naxxguard s.r.o. oprávněna jako autorizovaná osoba provádět zkoušky odborné způsobilosti profesní kvalifikace Strážný.

Po úspěšném složení zkoušky obdrží účastník „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“ s celostátní platností.Pro přípravu k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu profesní kvalifikace strážný, nebo detektiv koncipient, je nutné připravit se v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard je dostupný na internetové adrese www.narodni-kvalifikace.cz.K přípravě úspěšného vykonání zkoušky nabízíme absolvování jednodenního školení, které seznámí uchazeče s problematikou výkonu zaměstnání v oboru pracovníka bezpečnosti a připraví uchazeče na vykonání závěrečné zkoušky.

Přihláška - krok za krokem

Zájemce o provedení zkoušky profesní kvalifikace Strážný a Detektiv koncipient musí realizovat tyto kroky:

 • Zaslat přihlášku písemně na Naxxguard s r.o., nebo elektronicky na email: trajkov@cpvzdelavani.cz​ . Po obdržení Vaší přihlášky Vám zašleme pozvánku k vykonání zkoušky.
 • Po obdržení pozvánky ke zkoušce řádně a včas zaplatit úhradu za zkoušku dle pokynů na pozvánce.
 • Dostavit se dle pokynů na pozvánce k vykonání zkoušky.
 • Pro přípravu k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu profesní kvalifikace strážný, je nutné připravit se v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard je dostupný na internetové adrese www.narodni-kvalifikace.cz .

Seznam dokladů pro vykonání zkoušky

 • U zkoušky je nezbytné prokázat totožnost, proto je uchazeč povinen ke zkoušce přinést platný doklad totožnosti  (např. občanský průkaz nebo pas).
 • Doklad o ukončeném středním vzdělání nebo středním vzdělání s výučním listem (dvouleté obory).

Průběh zkoušky

Zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí složenou z autorizovaných osob nebo zástupců autorizovaných osob právnické osoby. Před zahájením vlastního ověřování bude uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušky. Autorizovaná osoba stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat. Zkouška proběhne v souladu s hodnotícím standardem viz.http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-315-Strazny. Zkouška má formu písemné zkoušky formou testu a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

Test obsahuje 30 otázek. Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. V průběhu ústní zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

K úspěšnému vykonání písemné zkoušky je nutné zodpovědět nejméně 80%, to je 24 otázek správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní zkoušky. V praktické a ústní zkoušce musí být splněny všechny úkoly, nebo zodpovězeny všechny otázky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost je „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.

Uchazeči, který vyhověl při zkoušce, se vydává OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE  “STRÁŽNÝ”.

Strážný 68-008-E

Průběh zkoušky z profesní kvalifikace Strážný

Seznámení s obsahem zkoušek
Poučení PO, BOZP
Písemný test trvající max. 45 minut (30 otázek, min. 24 správných odpovědí)
Ústní zkouška, ze dvou náhodně vylosovaných otázek
Oznámení výsledku

Zkouška proběhne v souladu s hodnotícím standardem viz.: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-315-Strazny

Legislativa
Výběr z právních norem (pdf, 102 kB) –přesměrování na stažení dokumentu

Podklady pro přípravu profesní kvalifikaci Strážný:
Příklady otázek pro písemnou zkoušku (pdf, 107 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Příklady typových situací pro ústní/praktickou zkoušku (pdf, 71 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

 

Přípravný kurz

Obsah přípravného školení na zkoušku z profesní kvalifikace  STRÁŽNÝ

 • Poučení BOZP a PO,
 • Legislativní opora v oblasti činnosti bezpečnostních agentur,
 • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích,
 • Kontrolní činnost ve střeženém objektu,
 • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích,
 • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob (obsluha  technických
 • bezpečnostních systémů, používání věcných bezpečnostních prostředků apod.)
 • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a
 • ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob,
 • Uplatnění zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného
 • systému, zejména s PČR a vymezenými osobami,
 • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách.

 

Podklady pro přípravu

Legislativa:
Výběr z právních norem (pdf, 102 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Podklady pro přípravu profesní kvalifikaci Strážný:
Příklady otázek pro písemnou zkoušku (pdf, 107 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Příklady typových situací pro ústní/praktickou zkoušku (pdf, 71 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Hodnotící standard:

http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-315-strazny

http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-314-detektiv

Termíny přípravných kurzů a zkoušek z profesní kvalifikace dle dohody

Ceník přípravných kurzů a zkoušek z profesní kvalifikace

 • Školení-příprava na zkoušky profesní kvalifikace  500 Kč
 • Zkouška profesní kvalifikace Strážný 1.300 Kč

Úhradu za zvolený kurz nebo zkoušky z profesní kvalifikace je nutné uhradit nejpozději 7 dní před termínem vykonání vlastní zkoušky na bankovní účet uvedený na pozvánce ke zkoušce.

Ve výjimečných případech je možné provést úhradu hotovostně před vykonáním vlastní zkoušky.

Chci se přihlásit